Algemene voorwaarden!

Wij houden ons aan de
algemene voorwaarden.
U ook?

Vragen over onze voorwaarden?

ALGEMENE VOORWAARDEN 🚗

Algemeen 1. Deze voorwaarden
zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten
betreffende auto’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren,alsmede op
overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto’s. 2.
Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze
aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van
koper naar zijn eigen ofandere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk
de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de
hand. II Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 1. Al onze aanbiedingen
onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel
vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het
tegendeel is bepaald. 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een
order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd of
mondeling akkoord is gegeven of een aanbetaling is gedaan. Wij zijn tevens
gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien
schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven. 3. Aanvullingen op
en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen
van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide
partijen schriftelijk zijn vastgelegd. III Prijzen 1. Tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering aan bedrijf. 2. Tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service- en transportkosten
alsmede keuringskosten en kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen
anders dan BPM/BTW niet in onze prijs begrepen. 3. Ook nadat de
koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten,
belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend. IV Mutaties Wij zijn
gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke
wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto’s, hun uitrusting en/of
onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen. V
Termijnen 1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te
beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het
tegendeel is overeengekomen. Bij niet “tijdige” levering dienen wij derhalve
eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 2. Wij zijn eerst in gebreke
nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons
heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel XI. VI Levering en
risico-overgang 1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging te onzer
keuze: a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres; b. door
aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland. 2. Bij ter
beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient
koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het
verkochte af te halen. 3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan het
adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen. 4. Indien koper het
verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of
het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd
stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter
plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor
koper. Onverminderd het bepaalde in artikel XII gaat het risico op de koper
over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met
onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) koper
wordt afgeleverd. VII Betalingen 1. Wij zijn gerechtigd van het door de koper
verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder
geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de
vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft
plaatsgevonden. 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder
verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van
het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede
verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven
bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen
zijn te beschouwen als fatale termijnen. 3. Indien koper het verkochte niet
heeft afgehaald binnen de in artikel VII lid 2 vermelde termijn, of conform
artikel VII lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het
verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum
geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het
adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.
4. In geval koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt is koper vanaf de vervaldag aan ons de wettelijke rente
verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand,
waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. 5. Tevens is
koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden
gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde
bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs,
deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten
worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een
minimum van € 40. VIII Inkoop 1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van
toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde
inruil), wanneer de koper/aanbieder: – een particulier is, die zelf geen aftrek
van voorbelasting heeft genoten; – een (overheids)instelling is, niet
ondernemer zijnde; – een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor
vrijgestelde prestaties heeft gekocht; – een kleine ondernemer is, die van de
administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van
de Wet – op de Omzetbelasting 1968; – een andere (geautoriseerde) wederverkoper
is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge –
verschuldigd is. 2. Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats door een door
ons aan te wijzen taxateur, die een rapport opmaakt van de toestand, waarin de
auto zich bevindt. 3. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die
hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto. 4. Aan deze taxatie
zijn wij evenwel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 5. Op de dag van overdracht van de
in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik
van taxatie. 6. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat
de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet
meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij
gerechtigd opnieuw een taxatie te laten verrichten. Indien deze lager uitvalt,
kan aanbieder/koper daar geen rechten aan ontlenen. 7. De in te kopen auto(’s)
dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto(’s). 8.
Indien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een
auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de
nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst ons eigendom, nadat de feitelijke
levering aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in
te kopen auto voor de koper/aanbieder. 9. De in te kopen auto dient bij de feitelijke
levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en
een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande IX
Schadetaxatie Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen wij aan
koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een
minimum van € 100 exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht
indien aan ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, danwel de levering
van een (andere) auto met ons wordt overeengekomen XI Overmacht (niet
toerekenbare tekortkoming) Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige
verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een
omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen niet
of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers), noch krachtens
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening
komt. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met
koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke
verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen
van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de
tijdelijke overmacht geldt. XI Eigendomsvoorbehoud 1. De eigendom van alle door
ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit
hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de
vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze
vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige
verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van
boete, rente en kosten. 2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs
met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan
derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen. 3. In
het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken
heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan,
verbindt koper zich nu reeds vooralsdan een bezitloos pandrecht voor te
behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze
derde heeft. XII Garantie en aansprakelijkheid 1. Door ons geleverde auto’s
alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop
gegeven garantie conform de door ons afgegeven garantievoorwaarden welke worden
overhandigd bij aflevering van de auto. Indien enige bepaling in deze
garantievoorwaarden of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt
nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien
koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de
garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van
het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde
derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep
op de garantie wordt gedaan. 2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn
van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de
auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).
3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de
wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking
heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door
ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie- )werkzaamheden uitdrukkelijk
iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde
dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals
gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt
door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen. 4. Indien en
voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan
ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe
wij verzekerd zijn. 5. Wanneer geen garantie vermeld staat op de factuur bij
levering van de auto, is de auto gekocht zoals gezien en bereden dus zonder
enige vorm van garantie. XIII Reparaties 1. Onze aanbiedingen betreffende
prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en
niet bindend. 2. Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de
koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet
geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden
aan dezelfde auto betreft. Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien
het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter. 3. Indien na uitvoering van
de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de
koper/opdrachtgever de betreffende auto niet binnen één week na laatstbedoeld
tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten in rekening te
brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor
rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is
van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter
beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan
ons kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen ons eigendom zonder
dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan ons in rekening kan
brengen. 5. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 3 maanden na
uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet,
alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft
en die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt
indien niet geautoriseerde derden zonder onze voorkennis en/of toestemming,
werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door
ons verrichte montage, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien
waarvan het beroep op garantie wordt gedaan. XIV Klachten en verjaring 1. Klachten
behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had
kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend,
bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte
onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de
koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons,
bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte
onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 2. Klachten zullen niet in behandeling
worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde
derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct
of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis
van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met
ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in
kennis heeft gesteld. 3. Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar
na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring,
met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een
verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto,
dan wel nieuwe onderdelen. XV Ontbinding 1. Onverminderd ons recht nakoming te
vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te
annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben aan
koper 15% van de aankoopprijs inclusief eventuele BTW en BPM, exclusief
eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen. 2.Koper is zelf
verantwoordelijk om onderzoek te plegen naar de daadwerkelijke opties van het
voertuig en verleden c.q schadeverleden en andere zaken zoals BPM bedragen en
onderhoudsverleden en aantal eigenaren. 3. Wij kunnen, naast de overige aan ons
toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere
ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid
jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper
opschorten en/of ontbinden indien koper één of meer van zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
indien koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn
opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement
van koper is aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens
koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling
wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indienkoper
zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30
dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven. 4. Indien één der in lid 3 van
dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons
daarvan onverwijld in kennis te stellen. XVI Toepasselijk recht en geschillen
1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de
plaats waar Allrides is gevestigd, zij het dat Allrides altijd de bevoegdheid
behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar
Opdrachtgever is gevestigd.